تفاوت بین زندگی نباتی و زندگی پویای یک برنامه نویس

باید مکانیزم طبیعی ذهن تان را فعال کنید

چگونه در یک شب برنامه نویس شدم؟